PzKpfw I

prototyp PzKpfw I (LaS)

W 1931 roku gen.maj. Oswald Lutz, inspektor wojsk samochodowych Reichswehry, wysunął projekt formowania w przyszłości dużych jednostek pancernych. Pod wpływem poglądów szefa swego sztabu ppłk. Heinza Guderiana polecił opracowanie czołgu o masie 5 ton, aby natychmiast po zerwaniu ograniczeń traktatu wersalskiego, można było dostarczyć armii. Zamówienie złożono u czterech producentów : Daimler-Benz, Rheinmetall-Borsig, MAN, Krupp. Pierwszy prototyp był gotowy w lipcu 1932, otrzymał dezinformującą nazwę "Landwirtschaftlicher Schlepper" LaS (ciągnik rolniczy). W budowie podwozia wykorzystano rozwiązania zastosowane w brytyjskim czołgu lekkim Cardel-Lloyd Mk VI (dwa podwozia tego typu zakipił w 1929 ZSRS i odpłatnie przekazał Niemcom). W lecie 1933 pięć pierwszych zmodyfikownych LaS wypróbowano na poligonie w Kummersdorfie. Modyfikacja polegała na dodaniu wspornika łączącego trzy koła nośne z kołem napinającym, oraz zastosowaniu trzech kół podtrzymujących gąsienicę. Kadłub i wieżę czołgu zaprojektowała wytwórnia Daimler-Benz. Pierwszych 15 czołgów było gotowych pod koniec kwietnia 1934. In 1931, General-Major Oswald Lutz, Inspector of Reichwehr's Motor Troops, proposed the project to create armored units in future.  Under the influence of his Chief of Staff, Lieutenant-Colonel Heinz Guderian, issued order to design 5-ton tank, which would equip the army once Treaty of Versailles was renounced.  The order was issued to four companies: Daimler-Benz, Rheinmetall-Borsig, MAN, and Krupp.  First prototype was ready in April of 1932, and was falsely designated as "Landwirtschaftlicher Schlepper" LaS (agricultural tractor).  In the construction of the chassis, components of the British Cardel-Lloyd Mk VI light tank were used (two chassis were purchased by USSR in 1929 and were re-sold to Germany).  In the Summer of 1933, first five modified LaS were tested at Kummersdorf. Modification consisted of the addition of the support bar linking three roadwheels with the idler and addition of three return rollers.  Hull and Turret were designed by Daimler-Benz.  First fifteen tanks were ready at the end of April of 1934.

Doświadczalny Panzer I uzbrojony w 20mm działko.


PzKpfw I Ausf.A

PzKpfw I Ausf.A, Hiszpania

W 1935 roku po wypowiedzeniu przez Hitlera postanowień traktatu wersalskiego, informowano już oficjalnie o istnieniu jednostek pancernych. Jednocześnie zmieniono oznaczenie czołgu z 1A LaS na PzKpfw I Ausf.A. We wrześniu 1936 wysłano 41 PzKpfw I Ausf.A do Hiszpanii jako część wyposażenia "Legionu Condor". W 1934 jeden czołg sprzedano Węgrom. Jeden PzKpfw I Ausf.A wyposażono doświadczalnie w silnik diesla typu Krupp M601 o mocy 60 KM. Ogółem wyprodukowano 477 czołgów PzKpfw I Ausf.A. In 1935, after Hitler renounced the Treaty of Versailles, official information about the existence of armored units was spread out. At the same time, the designation of 1A LaS was changed to PzKpfw I Ausf A.  In September of 1936, 41 PzKpfw I Ausf A were sent to Spain as part od "Condor Legion". In 1934, one model was sold to Hungary.  Single PzKpfw I Ausf A was also experimentally mounted with Krupp M601 diesel engine with power of 60hp.  In general, 477 PzKpfw I Ausf A were produced.

Czołgi PzKpfw I Ausf.A podczas ćwiczeń Reichswery, 1935. PzKpfw I Ausf A tanks during Reichwehr exercises in 1935.

PzKpfw I Ausf.A napędzany silnikiem wysokoprężnym Krupp M601. PzKpfw I Ausf A powered by Krupp M601 diesel engine.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw I Ausf.A

Załoga - 2
Ciężar - 5.4 t
Wymiary - długość 4.02m, szerokość 2.06m, wysokość 1.72m
Pancerz - do 21mm
Uzbrojenie - 2 karabiny maszynowe Dreyse MG 13 kal. 7.92mm, zapas amunicji 1525 naboi.
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, typ Krupp M-305 o mocy 57 KM, chłodzony powietrzem
Prędkość max - 57 km/h
Zasięg - na drodze 145 km, w terenie 100 km
Crew - 2
Weight - 5.4 t
Dimensions - lenght 4.02m, width 2.06m, height 1.72m
Armor - to 21mm
Armament - 2 machine gun type Dreyse MG 13 kal. 7.92mm, ammunition 1525 rounds.
Engine - carburetors, 4-stroke, type Krupp M-305, 57 hp, air cooled
Maximum Speed - 57 km/h
Range - road: 145 km, cross-country: 100 km


PzKpfw I Ausf.B

Eksploatacja czołgów PzKpfw I Ausf.A wykazała że konieczna jest jego modyfikacja. Głównym mankamentem była niewystarczająca moc silnika. Zastosowanie silnika o mocy 100 KM znacznie poprawiło właściwości trakcyjne czołgu. Zmieniono też skrzynię biegów. Zamontowanie wiekszego silnika pociągneło za sobą konieczność przebudowy kadłuba, przedział silnikowy został przedłużony o 40 cm. Przebudowano też jego górną i tylną osłonę, na której umieszczono tłumik. Przedłużenie kadłuba spowodowało dodanie piątej pary kół nośnych i zastosowanie czterech kół podtrzymujących gąsienicę. Robiono też próby zabudowania w zmodyfikowanej wieży działka 20mm typu Breda. Czołgi PzKpfw I Ausf.B produkowano do 1937 roku, zbudowano ich 1493 szt. Usage of PzKpfw I Ausf A showed that modifications were to be made.  Its main weakness was its low power engine.  The introduction of 100hp engine significantly improved tank's performance.   Also newer gearbox was mounted.  The introduction of the engine forced designers to change the hull by lenghtening the engine compartment by 40cm.  Also top and rear engine covers were redesigned and mounted with the muffler.  The lenghtening of the hull forced designers to add extra fifth set of road wheels and fourth set of return rollers.  Experimentally tests were carried to mount 20mm Breda gun in the modified turret.  PzKpfw I Ausf B tanks were produced until 1937 with total of 1493 manufactured.

Kolumna PzKpfw I Ausf.B wkracza do Warszawy, 29 wrzesień 1939. Column of PzKpfw I Ausf B tanks enters Warsaw on September 29th of 1939.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw I Ausf.B

Załoga - 2
Ciężar - 6 t
Wymiary - długość 4.42m, szerokość 2.06m, wysokość 1.72m
Pancerz - do 21mm
Uzbrojenie - 2 karabiny maszynowe Dreyse MG 13 kal. 7.92mm, zapas amunicji 2250 naboi.
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, typ Maybach NL38TRKM o mocy 100 KM, chłodzony wodą
Prędkość max - 40 km/h
Zasięg - na drodze 140 km, w terenie 115 km
Crew - 2
Weight - 6 t
Dimensions - lenght 4.42m, width 2.06m, height 1.72m
Armor - to 21mm
Armament - 2 machine gun type Dreyse MG 13 kal. 7.92mm, ammunition 2250 rounds.
Engine - carburetors, 4-stroke, type Maybach NL38TRKM, 100 hp, water cooled
Maximum Speed - 40 km/h
Range - road: 140 km, cross-country: 115 km


PzKpfw I Ausf.B
ITALERI (1:35)
(wyk. Bogusław Olech)
email - olechbj@prodigy.net


PzKpfw I Ausf.B
Zwiezda 1/35
(wyk. Tomasz Bajer)
- www -


PzKpfw I Ausf.C

PzKpfw I Ausf.C

15 wrześnie 1939 Zarząd Uzbrojenia zamówił nowy typ czołgu rozpoznawczego dostosowanego do transportu drogą powietrzną na pokładzie szybowca desantowego. Czołg ten nie był rozwinęciem PzKpfw I Ausf.B, lecz zupełnie nową konstrukcją. Podwozie zaprojektował inż. W.Kniekamp, kadłub i wieżę zaprojektowała firma Daimler-Benz. W 1943 roku wyprodukowano próbną serię 40 czołgów PzKpfw I Ausf.C. Kilkanaście wozów walczyło w 1.DPanc na froncie wschodnim, pozostałych używano do szkolenia. On September 15th of 1939, Ordnance Department ordered new type of reconnaissance tank able to be transported by air on board of a glider. This tanks was a development of PzKpfw I Ausf B but of totally new design.  Chassis was designed by engineer W.Kniekamp, hull and turret by Daimler-Benz.  In 1943, 40 pre-production PzKpfw I Ausf C tanks were manufactured. Number served with 1st PzDiv on the Eastern Front, while the rest was used for training purposes.

PzKpfw I Ausf.C

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw I Ausf.C

Załoga - 2
Ciężar - 8 t
Wymiary - długość 4.19m, szerokość 1.92m, wysokość 2.01m
Pancerz - 10 do 30mm
Uzbrojenie - 1 działko EW141 kal. 20mm, 1 karabin maszynowy MG 34 kal. 7.92mm
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, typ Maybach HL45p o mocy 150 KM, chłodzony wodą
Prędkość max - 79 km/h
Zasięg - na drodze 300 km
Crew - 2
Weight - 8 t
Dimensions - lenght 4.19m, width 1.92m, height 2.01m
Armor - 10mm to 30mm
Armament - 1 x 20mm gun type EW-141, 1 x machine gun type MG 34 kal. 7.92mm
Engine - carburetors, 4-stroke, 6-cylinder, type Maybach HL45p, 150 hp, water cooled
Maximum Speed - 79 km/h
Range - road: 300 km


PzKpfw I Ausf.F

Doświadczenia wyniesione z kampanii w Polsce wyakazały potrzebę budowy dobrze opancerzonego czołgu wsparcia piechoty. 12 grudnia 1939 roku Zarząd Uzbrojenia polecił zbudować serię 30 czołgów PzKpfw I Ausf.F z opancerzeniem dochodzącym do 80mm ! Pierwsze seryjne czołgi zbudowano dopiero pod koniec 1942 roku. W 1943 roku 8 PzKpfw I Ausf.F było używanych w 1.DPanc na froncie wschodnim. Kilka PzKpfw I Ausf.F walczyło też w Jugosławii. Ogółem zbudowano 30 czołgów. Experiences learned during Polish Campaign proved the need for well armored infantry support tank.  On December 12th of 1939, Ordnance Department ordered production of 30 PzKpfw I Ausf F tanks with armor protection as thick as 80mm.  First serial tanks were build in late 1942.  In 1943, 8 PzKpfw I Ausf F tanks were used by 1st PzDiv on the Eastern Front.  Few PzKpfw I Ausf F tanks served in Yugoslavia. Total of 30 tanks was produced.

Dane taktyczno-techniczne : PzKpfw I Ausf.F

Załoga - 3
Ciężar - 21 t
Wymiary - długość 4.37m, szerokość 2.64m, wysokość 2.05m
Pancerz - 10 do 80mm
Uzbrojenie - 2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7.92mm
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy,6-cylindrowy, typ Maybach HL45p o mocy 150 KM, chłodzony wodą
Prędkość max - 25 km/h
Zasięg - na drodze 150 km
Crew - 3
Weight - 21 t
Dimensions - lenght 4.37m, width 1.64m, height 2.05m
Armor - 10mm to 80mm
Armament - 2 x machine gun type MG 34 kal. 7.92mm
Engine - carburetors, 4-stroke,6-cylinder, type Maybach HL45p, 150 hp, water cooled
Maximum Speed - 25 km/h
Range - road: 150 km