< Model Tank Gallery

Czołg ciężki IS-1

IS-1

Na początku 1943 roku Biuro Konstrukcyjne Zakładów Kirowskich w Czelabińsku rozpoczęło prace mające na celu stworzenie nowego czołgu ciężkiego mającego zastąpić dotychczas użwyane KW. W załorzeniu miał to być czołg który mógłby nawiązać równożędną walkę z niemieckimi czołgami cieżkimi PzKpfw. VI "Tiger". Zdobyty przez sowietów w styczniu 1943 pod Leningradem czołg PzKpfw VI natychmiast został poddany wszechstronnym próbom a wyniki natychmiast powędrowały do konstruktorów czołgi IS. Latem 1943 roku z fabryki wyjechał pierwszy prototyp IS-1 (nazywany też IS-85) uzbrojony w armatę kalibru 85mm. W sierpniu 1943 po zakończeniu testów i po wprowadzeniu modyfikacji, czołg IS-1 został zaprezentowany członkom Państwowego Komitetu Obrony z J.Stalinem na czele. Po pokazie zapadła decyzja by czoł IS-1 przyjąć do uzbrojenia armii jako wóz podstawowy, mający perspektywy rozwoju.
Czołg IS miał masę niewiele większą od KW lecz posiadał grubszy, racjonalniej zróżnicowany pancerz kadłuba. Posiadał lepsze (od KW) własności trakcyjne dzieki zastosowaniu mało wymiarowych, planetarnych mechanizmów skrętu oraz nowego typu skrzyni biegów. Czołgów IS-1 wyprodukowano jedynie 107 sztuk, gdyż po zakończeniu prac nad czołgową armatą kalibru 122mm wstrzymano produkcję czołgów IS z armatą 85 i rozpoczęto produkcję z armatą 122mm jako IS-2. Większość wyprodukowanych do tej pory czołgów IS sukcesywnie przezbrajano w armatę 122mm. Produkowane podwozia czołgu IS posłóżyły także do produkcji dział samobieżnych ISU-122 i ISU-152.
In early 1943, Construction Bureau of Kirov Works in Czelabinsk began working on the new heavy tank which was to replace KV tanks.
It was to be able to combat German PzKpfw VI Tiger on equal terms.
Captured in January of 1943 near Leningrad German PzKpfw VI Tiger was heavily tested and results were used by designers of IS tank.
In the summer of 1943, first prototype of IS-1 (also known as IS-85) armed with 85mm gun was produced.  In August of 1943, after tests and modifications IS-1 tank was presented to the members of National Defence Commitee headed by J.Stalin.
After presentation decision was made to accept IS-1 as a main tank to be upgraded later on. IS tank was slightly larger than KW tank but it had thicker hull armor.  It also had better (than KW) traction due to the introduction of small sized planetary turning mechanisms and new transmission.
Only 107 IS-1 were produced because after the development of 122mm tank gun production of IS tanks with 85mm gun was halted and production of IS-2 tanks armed with 122mm gun began.  Majority of produced IS tanks was eventually rearmed with 122mm.
IS tank chassis was also used to produce self-propelled ISU-122 and ISU-152 guns.

IS-1


Czołg ciężki IS-2

IS-2

12 listopada 1943 roku do Fabryki Artylerii nr 9 w Swierdłowsku nadszedł rozkaz nakazujący opracowanie armaty czołgowej kalibru 122mm i dostarczenie pierwszego egzemplarza Zakładom Kirowskim do dnia 27 listopada 1943. Konstruktorzy fabryki nr 9 dotrzymali terminu i już w ostatnich dniach listopada poddano próbom czołg IS uzbrojony w działo 122mm. W trakcie prób dokonano strzelań do niemieckiego PzKpfw. V "Panther". Wystrzelony z odległości 1500m pocisk kalibru 122mm, przebił czołowy pancerz kadłuba "Pantery" i uderzył w tylną ścianę, oderwał ją i odrzucił na kilka metrów. Dalsze próby dowiodły wielką siłę armaty oraz że jest jeszcze mocno niedopracowana. Prace nad zwiększeniem celności,szybkostrzelności i trwałości trwały do końca stycznia 1944 roku kiedy to zatwierdzono ją jako armatę czołgową D-25T wz.1944.
Czołgi IS z armatą D-25T oznaczano jako IS-2 (lub IS-122). Czołg miał zwartą konstrukcję i stosunkowo niewielkie wymiary, lecz powodowało to ciasnotę w środku i bardzo małą ilość zabieranej amunicji. Przyrządy celownicze były nie najlepszej jakości. Mimo wad czołg IS-2 był bardzo groźną bronią, nawet dla załóg "Tygrysów" które już nie mogły czuć się bezkarne. Ogółem w czasie wojny wyprodukowano 3483 czołgi IS-2.
On November 18th of 1943, Artillery Factory Nr.9 in Svierdlovsk received an order to design 122mm tank gun and deliver first example to Kirov Works by November 27th of 1943.  Designers from factory nr.9 kept the development up to date and in late November IS tank armed with 122mm gun was tested. During gunnery tests with German PzKpfw V Panther, 122mm projectile fired at the distance of 1500m penetrated the frontal armor and hit the rear wall and threw it few meters away.   Further tests proved the gun's power but also it proved that it must be developed further.  Work on the accuracy, fire rate and durability of the gun continued until January of 1944, when it was accepted as tank gun D-25T model 1944.
IS tanks with D-25T guns were designated as IS-2 (or IS-122).  Tank had very compact design and its small dimensions made it cramped inside and only small amount of ammunition was carried.  Optical equipment was not of the best quality.  IS-2 with its faults was still a dangerous weapon even for Tiger crews, who could not be careless anymore.  During the war total of 3483 IS-2 tanks was produced.

IS-2

IS-2

Dane taktyczno-techniczne czołgu : IS-2

Załoga - 4 ludzi
Masa - 46 t
Wymiary - długość 9.90m, szerokość 3.09m, wysokość 2.73m, prześwit 42cm.
Uzbrojenie - 1 armata typu D-25T kal. 122mm wz.1944 (28 pocisków), 3 x KM 7.62 mm (2331 naboi). 1 przeciwlotniczy WKM typu DSzK kal. 12.7mm (300 naboi).
Pancerz - kadłub: przód 90-120mm , boki 90-95mm, tył 60mm, góra 20-30mm, wieża: przód 100-160mm, boki i tył 90mm, góra 30mm.
Silnik - diesel, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ W-2-IS, moc 520 KM, chłodzony płynem.
Zbiorniki paliwa - 520 + 300 l.
Zużycie paliwa - 300-350l/100km.
Prędkość - 37 km/h.

Crew - 4
Weight - 46 tons
Dimensions - lenght: 9.90m, width: 3.09m, height: 2.73m, ground clearance: 42 cm
Armament - 1 x 122mm gun type D-25T (28 rounds), 3 x 7.62mm DTM machine gun (2331 rounds). 1 x 12.7mm AA heavy machine gun type DSzK (300 rounds)
Armour - Hull: front 90-120mm, sides 90-95mm, rear 60mm, top 20-30mm. Turret: front 100-160mm, sides and rear 90mm, top 30mm.
Engine - diesel, 4-stroke, 12 cylinder (V), type W-2-IS, 520hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 520 + 300 l.
Fuel consumption - 300-350l/100km.
Maximum Speed - 37km/h


Czołg ciężki IS-3

IS-3

Po rozpoczęciu produkcji seryjnej czołgu IS-2 część zespołu projektantów Zakładów Kirowskich w Czelabińsku przystąpiła w początku 1944 roku do opracowywania następnego czołgu ciężkiego. Zespół ten kierowany był przez N.Duchowa, natomiast głównym konstruktorem czołgu IS-3 był M.F.Bałżyn.
W odróżnieniu od poprzednich konstrukcji (KW, IS-1 i IS-2), bardzo starannie potraktowano ukształtowanie pancerza by zapewnić maksymalną ochronę przed pociskami ppanc. Pancerz czołgu wykonany był z płyt walcowanych łączonych spawaniem, ustawionych pod dużymi kątami. Nowością na owe czasy była wieża, odlewana o półsferycznym, opływowym ksztaucie. IS-3 posiadal ulepszenie w systemie kierowania ogniem polegające na tym, że dowódca czołgu otrzymał urządzenie pozwalające na sterowanie mechanizmem obrotu wieży, a tym samym na szybsze skierowanie armaty w kierunku wykrytego celu. Czołg wyposażono równierz w podstawę dla przeciwlotniczego WKM-u, który mógł być wykorzystywany przez ładowniczego lub przez dowódcę.
W ostatnich dniach października pierwszy prototyp czołgu IS-3 wyjechał z fabryki na próby trakcyjne. Podczas prowadzonych testów wprowadzono kilka przerubek kadłuba, i pod koniec 1944 roku został przyjęty do uzbrojenia Armii Czerwonej, oraz uruchomiono jego produkcję. Pierwsze seryjne egzemplarze brały udział w operacji berlińskiej oraz podczas walk nad Balatonem. Oficjalna prezentacja czołgu IS-3 odbyła się 7 września 1945 roku w Berlinie,podczas defilady z okazji zwycięstwa nad Japonią. Czołgi IS-3 pozostały w uzbrojeniu Armii Czerwonej do końca lat 60-tych. Znalazły się też na wyposażeniu armii kubańskiej oraz armii kilku państw arabskich.
After the start of IS-2 production part of designers from Kirov Works in Czelabinsk began in early 1944 development of next heavy tank.
The team of designers was directed by N.Duchov, while the main designer of IS-3 tank was M.F.Balzyn.
In contrast to previous designs (KW, IS-1 and IS-2), the main concern was to provide maximum protection against the anti-tank projectiles.  Tank's armor was made from rolled steel plates welded together mounted at high angles.  New for the times was the semicircular aerodynamic cast turret.
IS-3 had an improved fire guiding system based on the instrument allowing tank's commander to traverse the turret making directing the barrel faster.
Tank was also equipped with a mount for anti-aircraft machine gun, which could be used by either commander or loader.  In the last days of October, first prototype of IS-3 tank left the factory for tests.  During the tests few changes to the hull were made and in late 1944, it was accepted by the Red Army and production began.
First production models took part in the Battle for Berlin and during the fighting near Balaton.
Official presentation of IS-3 tank took place on September 7th of 1945 in Berlin during the victory over Japan parade.
IS-3 tanks remained in service with the Red Army until late 1960s.  They also served with Cuban and some Arabian armies.

IS-3 IS-3

Dane taktyczno-techniczne czołgu : IS-3

Załoga - 4 ludzi
Masa - 45.8-46.5 t
Wymiary - długość 9.85m, szerokość 3.20m, wysokość 2.45m, prześwit 43-46 cm.
Uzbrojenie - 1 armata typu D-25T kal. 122mm wz.1943 (25-28 pocisków) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62 mm DTM w wieży (1000 lub 756 naboi). 1 przeciwlotniczy WKM typu DSzK kal. 12.7mm (945 lub 1250 naboi).
Pancerz - kadłub: przód 90-120mm , boki 90mm, tył 60mm, góra 35mm, wieża: przód 100-230mm, boki 75-115mm, tył 60mm, góra 30mm.
Silnik - diesel, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ W-11, moc 520 KM, chłodzony płynem.
Zbiorniki paliwa - 425 + 280 l.
Zużycie paliwa - 250-450l/100km.
Prędkość - 40 km/h.

Crew - 4
Weight - 45.8 - 46.5 tons
Dimensions - lenght: 9.85m, width: 3.20m, height: 2.45m, ground clearance: 43-46 cm
Armament - 1 x 122mm gun type D-25T (25-28 rounds) Joined together with 7.62mm DTM machine gun (turret)(1000 or 756 rounds). 1 x 12.7mm AA heavy machine gun type DSzK (945 or 1250 rounds)
Armour - Hull: front 90-120mm, sides 90mm, rear 60mm, top 35mm. Turret: front 100-230mm, sides 75-115mm, rear 60mm, top 30mm.
Engine - diesel, 4-stroke, 12 cylinder (V), type W-11, 520hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 425 + 280 l.
Fuel consumption - 250-450l/100km.
Maximum Speed - 40km/h


IS-3
TAMIYA (1:35)
(wyk. Marcin Tyrański)