Ciężki czołg SMK

SMK

W 1938 roku w Zakładach Kirowskich w Leningradzie rozpoczęto konstruowanie ciężkiego czołgu przełamania mającego zastąpić w przyszłości wozy T-28 i T-35. Głównym konstruktorem czołgu SMK (skrót od Siergiej Mironowicz Kirow) był inż. A.S.Jermołajew. Na pierwszym projekcie czołg posiadał trzy wieże, jedną z armatą 76mm i dwie z armatami 45mm, panceż miał mieć grubość do 60mm. 9 grudnia 1938 roku projekt i model czołgu przedstawiono Stalinowi, i jak wieść niesie wódz osobiście zdjął jedną wieżę nakazując pogrubienie panceża. Po zamieszczeniu poprawek w projekcie od stycznia 1939 roku przystąpiono do budowy pierwszego, już dwuwieżowego czołgu SMK.
20 września 1939 roku czołg był prezentowany na poligonie w Kubince przedstawicielom władz partyjnych i komisariatu obrony. Wkrótce potem rozpoczęto próby techniczne. W grudniu 1939 zapadła decyzja o wysłaniu czołgu SMK do Finlandii, abt tam kuntynuowac testy w warunkach bojowych. Pierwszy bój czołg stoczył 17 grudnia 1939 roku w rejonie Hottinen, a 19 grudnia został unieruchomiony podczas ataku na umocnienia fińskie pod miastem Summa, i pozostawiony przez załogę. Finowie wielokrotnie próbowali odcholować czołg SMK, lecz bez rezultatu, powodem był brak odpowiedniego sprzętu i artyleria sowiecka. Do uszkodzonego czołgu SMK wojska sowieckie dotarły dopiero w lutym 1940 roku. Ze sporymi problemami odtransportowano czołg do fabryki w Leningradzie, lecz ostatecznie zrezygnowano z wyremontowania czołgu SMK.
In 1938, in Kirov's Works in Leningrad, work on the design of heavy breakthrough tank which in future was to replace T-28 and T-35 tanks started.  Main designer of SMK (Siergiej Mironowicz Kirow) tank was Engineer A.S.Jermolajew.  The first project had three turrets , one with 76mm gun and two with 45mm guns and 60mm armor protection.   On December 9th of 1938, project of SMK tank was presented to Stalin, who as the story tells removed one turret and ordered to increase the armor protection.  After modifications made to the design in January of 1939, production of first twin turreted SMK tank started.   On September 20th of 1939, SMK tank was presented at the testing grounds in Kubinka to the Party and Commission of Defence leaders.  Shortly after that tests started.  In December of 1939, decision was made to send SMK tank to Finland, in order to continue tests under combat conditions. SMK's first combat engagement was on December 17th of 1939, in the Hottinen area.  On December 19th of 1939, SMK was immobilized during the attack on Finnish positions near city of Summa and was abandomed by its crew.  Finns tried many times to recover SMK tank but failed because of the lack of equipment and because of Soviet artillery bombardment.  Soviet units reached immobilized and abandomed SMK tank in February of 1940.  After hard time, SMK was transported back to the factory in Leningrad, where it was decided not to repair it.

SMK

Prototyp czołgu ciężkiego SMK uszkodzony przez Finów pod Fortem Summa 19 grudnia 1939r. A damaged by Finns heavy tank SMK prototype, Fort Summa, Karelian Isthmus, 19 December 1939.

Dane taktyczno-techniczne czołgu : SMK

Załoga - 7 ludzi
Masa - 55 t
Wymiary - długość 8.75m, szerokość 3.36m, wysokość 3.35m, prześwit 0.5m.
Uzbrojenie - 1 armata 76.2mm typu L-11 (150 nabojów) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62mm typu DT, 1 armata 45mm (300 nabojów) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62mm typu DT oraz 2 karabiny maszynowe 7.62mm typu DT
Pancerz - kadłub: przód, boki i tył 60mm, góra 20mm.
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ GAM-34BT, moc 850 KM, chłodzony wodą.
Zbiorniki paliwa - ponad 1200 litrów.
Zużycie paliwa - około 600l/100km
Prędkość - 35 km/h po drodze.
Zasięg - 220 km po drodze, w terenie 160 km.

Crew - 7
Weight - 55 tons
Dimensions - lenght: 8.75m, width: 3.36m, height: 3.35m, ground clearance: 0.5m
Armament - 1 x 76.2mm type L-11 gun (150 rounds) joined together with 7.62mm DT machine gun (the bigger turret). 1 x 45mm gun (300 rounds) joined together with 7.62mm DT machine gun (the smaller turret) and 2 x 7.62mm DT machine gun.
Armour - Hull: front, sides and rear 60 mm, top 20mm.
Engine - petrol 4-stroke, 12 cylinder (V), type GAM-34BT, 850hp, water cooled.
Fuel capacity - more than 1200 l.
Fuel consumption - approx. 600 l/100 km.
Maximum Speed - road: 35km/h
Range - road: 220km . Cross-country: 160km


Ciężki czołg T-100

Projekt ciężkiego czołgu T-100 powstał w fabryce nr 185 w zespole konstrukcyjnym kierowanym przez N.Barykowa. Projekt czołgu T-100 stanowił konkurencję do równolegle powstającego projektu czołgu SMK. Tak samo jak czołg SMK, czołg T-100 miał posiadać trzy wieże, lecz ilość wież została później zredukowana do dwóch. Projekt był gotowy 10 października 1938 roku i po zapoznaniu się z nim specjalnej komisji został oceniony pozytywnie. Budowę prototypu rozpoczęto w styczniu 1939 roku, w we wrześniu 1939 roku pierwszy prototyp był gotowy i rozpoczęły się próby fabryczne.
30 listopada 1939 roku ZSRS napadł na Finlandię, wojna ta stała się poligonem doświadczalnym dla nowych typów pojazdów, wśród nich znalazł się też prototyp T-100. Podczas walk czołg T-100 okazał się być bardzo odpornym na ogień przeciwnika, podczas walk w okresie od grudnia 1939 do marca 1940 roku czołg został trafiony 21 razy pociskami ppanc kalibru 37 i 40mm, jednak nie wyrządziło to najmniejszej szkody. Załoga czołgu T-100 wykazała się odwagą, podczas walki w rejonie Summa ratując załogę uszkodzonego czołgu SMK. Po zawieszeniu broni planowano przezbroić czołg T-100 w haubicę kal. 152mm, jednak z powodu rozpoczęcia produkcji czołgu KW-2, zaniechano tej modernizacji. Czołgu T-100 nie próbowano już modernizować, produkowane od lutego 1940 roku czołgi KW przewyższały czołg T-100 zwrotnością, grubością pancerza oraz mniej awaryjnym i bezpieczniejszym w użyciu silnikiem , przy w zasadzie takiej samej sile ognia, no i oczywiście KW był prostrzy i tańszy w produkcji od potężnego T-100.
Czołg T-100 posiadał konstrukcję spawaną z elementów odlewanych i blach pancernych, podwozie składało się z 8 par kół jezdnych mających bandaż bumowy zawieszonych niezależnie na resorach płaskich. Początkowo głównym uzbrojeniem czołgu była armata L-10 kal. 76.2mm lecz przed wysłaniem czołgu na Przesmyk Karelski zmieniono ją na nowszą L-11 kal. 76.2mm.
Wyprodukowano dwa czołgi T-100.
Project of T-100 heavy tank was started at Factory Nr.185 by the design group of N.Barykow.
It was created as competition to SMK tank also being developed at the same time.
Just as SMK tank, T-100 had three turrets but it was eventually reduced to two.
Project was ready on October 10th of 1938 and it accepted by the special commission.
The production of the prototype started in January of 1939 and in September of 1939, first prototype was ready and the tests began.
On November 30th of 1939,  USSR invaded Finland and the war was used as a training ground for new vehicles including the T-100 prototype.
During combat, T-100 proved to be very resistant to enemy fire and from December of 1939 to March of 1940, it was hit 21 times by 37 and 40mm anti-tank projectiles, which didn't do any damage to it.
The crew of T-100 proved to be brave when during the combat in the Summa area it rescued the crew of damaged SMK tank.
After the armistice, it was planned to rearm T-100 with 152mm howitzer but after the production of KW-2, the plan was rejected.
There were no longer plans to modernize the T-100, since KW tanks produced from February of 1940 were better than T-100 in maneuverability, armor, engine and had the same firepower along with the fact that KW was easier and cheaper to manufacture than giant T-100.
T-100 tank had welded construction from cast elements and armor plates.
Its chassis was made up of eight roadwheels with rubber bands on independent suspension with flat springs.
At first the tank's main armament was 76.2mm L/10 gun, but before leaving to the Carelian Isthmus it was rearmed with 76.2mm L/11 gun.
Only T-100 tanks were produced.

Dane taktyczno-techniczne czołgu : T-100

Załoga - 6 ludzi
Masa - 58 t
Wymiary - długość 8.38m, szerokość 3.4m, wysokość 3.42m, prześwit 0.53m.
Uzbrojenie - 1 armata 76.2mm typu L-11 (120 nabojów) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62mm typu DT, 1 armata 45mm wz.1932 (393 nabojów) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62mm typu DT oraz 2 karabiny maszynowe 7.62mm typu DT (4284 naboi do km-ów)
Pancerz - kadłub: przód, boki i tył 60mm, dno i góra 20mm. Wieża: przód, boki i tył 60mm, góra 20mm
Silnik - gaźnikowy, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ GAM-34BT, moc 850 KM, chłodzony wodą.
Zbiorniki paliwa - 1270 litrów.
Zużycie paliwa - około 600 l/100km
Prędkość - 36 km/h po drodze.
Zasięg - 200 km po drodze, w terenie 120 km.
Nacisk jednostkowy - 0.68 Kg/cm2
Pokonywane przeszkody - wzniesienia: 42o, rowy: 4m, ściany: 1.2-1.3m, brody: 1.0-1.2m

Crew - 6
Weight - 58 tons
Dimensions - lenght: 8.38m, width: 3.4m, height: 3.42m, ground clearance: 0.53m
Armament - 1 x 76.2mm type L-11 gun (120 rounds) joined together with 7.62mm DT machine gun (the bigger turret). 1 x 45mm gun (393 rounds) joined together with 7.62mm DT machine gun (the smaller turret) and 2 x 7.62mm DT machine gun (4284 rounds for machine gun).
Armour - Hull: front, sides and rear 60 mm, bottom and top 20mm. Turret: front, sides and rear 60 mm, top 20mm
Engine - petrol 4-stroke, 12 cylinder (V), type GAM-34BT, 850hp, water cooled.
Fuel capacity - 1270 l.
Fuel consumption - approx 600 l/100 km.
Maximum Speed - road: 36km/h
Range - road: 200km, cross-country: 120km
Ground pressure - 0.68 Kg/cm2
Defeated obstacles - gradient: 42o, trench: 4m, vertical obstacle: 1.2-1.3m, fording: 1.0-1.2m