Średni czołg T-34/85

T-34/85 z armatą D-5T

Podczas modernizacji czołgu T-34, dokonywanej w latach 1941-1942 uzbrojenie czołgu nie budziło zastrzeżeń. Armata 76.2mm była wystarczająca do niszczenia niemieckich czołgów. Gdy jednak Niemcy wprowadzili do walki czołgi "Tiger" i "Panther" zaistniała potrzeba zmodernizowania uzbrojenia. Powstały dwa prototypy armaty kalibru 85mm : D-5 przygotowany przez zespół F.Pietrowa, i S-53 zespołu W.Grabina. W trakcie prób w lipcu 1943 roku armata D-5 uzyskała wyższe oceny od S-53. Jednak jej rozmiary nie pozwalały na zamontowanie do standardowej wieży. Armatę D-5 zaczęto więc stosować do dział samobieżnych SU-85. Dalsze próby z armatą S-53 zamontowaną w standardowej wieży wypadły zdecydowanie negatywnie. W związku z tym zaczęto konstruować nową wieżę. Równocześnie inny zespół konstruktorów prowadził modernizację armaty S-53. 15 grudnia 1943 roku czołg T-34 z powiększoną wieżą i armatą S-53 przyjęto do uzbrojenia jako T-34/85. Niestety podczas pierwszych próbnych strzelań ujawniły się kolejne wady armaty co uniemożliwiło rozpoczęcie produkcji seryjnej. Ponieważ czas naglił postanowiono tymczasowo uzbroić czołg T-34/85 w sprawdzoną i produkowaną seryjnie armatę D-5T kal. 85mm. Armatę S-35 po licznych próbach i przeróbkach przyjęto w końcu stycznia do uzbrojenia pod nazwą ZiS-S-53. Pierwsze 800 czołgów T-34/85 posiadało armatę D-5T, a następne produkowane od marca 1944 roku posiadały armatę ZiS-S-53. During the process of modifying T-34, made between 1941 and 1942, the armament was not included since 76.2mm gun was sufficient to destroy any German tank.  At the moment when Germans introduced "Tiger" and "Panther", the need for new armament was born.  Two prototypes of 85mm guns were produced: D-5 designed by the group under F.Pietrow and S-53 by the group under W.Grabin.  During the trials in July of 1943, D-5 gun proved to be better than S-53, although its size made it unsuitable to be mounted in the standard turret.    D-5 gun was mounted in SU-85,  medium mechanised gun. Further tests with S-53 gun  mounted in the standard turret were unsuccessful and then it was decided to design a new turret.  At the same, other team of designers work on modifying the S-53gun. On December 15th of 1943, T-34 tank with larger turret and S-53 gun was accepted and designated as T-34/85.  Although, during the first test of the armament, new problems were encountered and serial production was delayed.  Under the pressure and the need for heavier armament, it was decided to temporarily arm
T-34/85 tank with proven and already produced 85mm D-5T gun.  The S-53 gun after numerous tests and modifications was finally accepted in late January of 1944, designated as ZiS-S-53. First 800 T-34/85 tanks were armed with D-5T gun, while tanks produced since March of 1944, were armed with ZiS-S-53.

T-34/85 z armatą D-5T

T-34/85 z armatą ZiS-S-53

Podczas produkcji T-34/85 wprowadzano różne zmiany jak np. przeniesienie radiostacji wraz z wyprowadzeniem anteny z kadłuba do wieży, inny rodzaj celownika, zmodernizowano uchwyty wieży. Niektóre serie czołgów T-34/85 posiadały koła nośne tłoczone, a inne odlewane, bogato użebrowane; oba typy kół posiadały bandaże gumowe. Do zakończenia wojny wyprodukowano około 18500 czołgów T-34/85. During the production of T-34/85, many modifications were made such as: radio set was moved along with the antenna from the hull to the turret, new sight system and new turret handles. Some T-34/85 tanks had pressed roadwheels while other had cast ones, richly finned, both were rubber rimmed.  In general, until the end of the war approximately 18500
T-34/85 tanks were produced.

T-34/85 z armatą ZiS-S-53

Dane taktyczno-techniczne czołgu : T-34/85
Masa - 32 t
Załoga - 5 ludzi
Wymiary - długość 815 cm, szerokość 300 cm, wysokość 272 cm, prześwit 40 cm.
Uzbrojenie - 1 armata typu ZiS-S-53 kal. 85mm wz.1944 (56-60 nabojów) sprzężona z karabinem maszynowym 7.62 mm DT w wieży. 1 karabin maszynowy 7.62mm DTM w kadłubie
Pancerz - kadłub: przód 45-60mm, boki i tył 45mm, góra 20mm, wieża: przód 75-90mm, boki 75mm, tył 60mm, góra 20mm.
Silnik - diesel, 4-suwowy, 12-cylindrowy (V), typ W-2-34, moc 500 KM, chłodzony płynem.
Zbiorniki paliwa - 630 l, zewnętrzne 180 l.
Prędkość - 52 km/h.
Zasięg - 230-300 km.
Weight - 32 tons
Crew - 5
Dimensions - lenght: 815 cm, width: 300 cm, height: 272 cm, ground clearance: 40 cm
Armament - 1 x 85mm type ZiS-S-53 (56-60 rounds) joined together with 7.62mm DT machine gun (turret). 1 x 7.62mm DTM (hull)
Armour - Hull: front 45-60mm, sides and rear 45 mm, top 20mm. Turret: front 75-90mm, sides 75mm, rear 60mm, top 20mm.
Engine - diesel, 4-stroke, 12 cylinder (V), type W-2-34, 500hp, fluid cooled.
Fuel capacity - 630 l
Maximum Speed - 52km/h
Range - 230-300 km


T34/85 , Dragon 1/35
Michał Renka