M3 Half-Track


M3A1 Half-Track


M3A2 Half-Track


M3A2 Half Track
TAMIYA 1/35
(wyk. Jacek Nawrot)